Amirisu - Walnut

745 Kikuyacho, Shimogyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture